ALLMÄNNA VILLKOR

Licensavtal av den 1 januari 2006

 

 

 

1. Organisation och information

 

1.1       Licenstagaren ansvarar, om inte annat avtalats, för samordning och organisation av uppdraget vid nyttjandet av Kunskapsbanken.

1.2       Det åligger Licenstagaren att tillhandahålla all nödvändig information för nyttjandet av Kunskapsbanken.

 

 

2. Installation

 

2.1           Såvida inget annat överenskommits sker för-

medlingen av Kunskapsbanken över Internet.

2.2       Installation sker genom att Internetanvändaren följer anvisningen på siten med ID och lösen.

2.3       Licenstagaren ansvarar för att erforderlig maskin- utrustning och operativsystem finns.

 

 

3. Garantisvar

 

3.1           Licensgivaren ansvarar enbart för Kunskaps- bankens drift och funktion. Licensgivaren

garanterar att kostnadsfritt snarast avhjälpa fel eller brister som kan härröras till Licensgivaren.

 

 

4. Nyttjanderätt

 

4.1       Licenstagaren erhåller genom avtalet nyttjanderätt till Kunskapsbanken. Licenstagaren äger ej rätt att utan Licensgivaren medgivande ändra produkten.

4.2       Licenstagaren äger ej rätten att överlåta nyttjande- rätten av Kunskapsbanken.

 

 

5. Ansvar för användning och kontroll

 

5.1           Licenstagaren bestämmer om sin nyttjanderätt till Kunskapsbanken och svarar ensam för

            användningens lämplighet samt för erforderliga tillstånd, medgivanden, kontroller och säkerhetsåtgärder.

 

 

6. Ansvar för information

 

6.1       Licenstagaren ansvarar för att information som Licenstagaren inför i sin Webbtjänst;

står i överensstämmelse med tillämplig svensk och utländsk lagstiftning och att den i övrigt inte strider mot god sed eller sedvänja,

att informationen (dold eller läsbar) är riktig, samt

att Licenstagaren äger rätt att förfoga över densamma.

 

 

7. Rättigheter m.m.

 

7.1       Licenstagaren upplyses om att information som tillförs Webbtjänsten kan vara föremål för skydd enligt upphovsrättslig eller annan immaterialrättslig lagstiftning.

7.2       Rätten till den tekniska och grafiska utformningen av Webbtjänsten tillhör Licensgivaren.

7.3       Licensgivaren har rätt att skydda plattformen och Kunskapsbanken.

Licenstagaren äger inte rätt att skaffa sig åtkomst till Webbtjänstens programkod och får inte kopieras eller mångfaldigas.

 

 

8. Arvode och betalning

 

8.1           Betalning ska vara Licensgivaren tillhanda inom trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid försenad betalning äger Licensgivaren debitera

            Licenstagaren en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta från förfallodagen enligt en årsräntesats med 8 procentenheter över gällande diskonto.

 

 

9. Sekretess

 

9.1     Sekretess ska gälla för den information som parterna erhåller under samarbetet.

9.2     Licensgivaren äger ej rätt att överlåta, ej heller nyttja användarnamn (e-mailadresser) i annat syfte än egen  kommunikation med Kunskapsbankens användare.  

 

 

10. Överlåtelse av avtalet

 

10.1     Part äger inte utan den andre partens skriftliga medgivande överlåta hela eller delar av detta avtal. Licensgivaren äger dock alltid rätt att utan samtycke överlåta sina rättigheter och skyldig- heter till bolag ingående i samma koncern som Licensgivaren.

 

11. Uppsägning av avtal

 

11.1        Uppsägning ska ske inom sextio (60) dagar före avtalets utgång. Om så ej sker förlängs avtalet med 12 månader i sänder.

11.2        Erlägger inte Licenstagaren full betalning efter påminnelse, äger Licensgivaren rätt att säga upp licensavtalet inom 30 dagar.                          

11.3     Licensgivaren äger rätt att justera pris enbart i samband med att avtalstiden förnyas.

11.4     Part äger rätt att säga upp licensavtal om den andre parten har begått avtalsbrott eller om den andre parten försätts i konkurs eller på annat sätt visar klara tecken på obestånd eller träder i

likvidation. Part ska härvid, innan uppsägning sker, uppmana den andre parten att omgående och senast inom sju (7) dagar vidta åtgärder till förhindrande av fortsatt avtalsbrott. Ett sådant uppmanande till rättelse förhindrar inte part från att kräva skadestånd enligt ovan för härvid

            uppkommen skada.

11.5     Parts försättande i konkurs eller likvidation innebär att avtalet sägs upp utan

            föregående uppsägning.

 

12. Ändring

 

12.1     Ändring av dessa Allmänna Villkor är endast tillåten i den mån parterna är överens och        ändringen tydligt framgår av skriftligt dokument. Ändring av dessa Allmänna Villkor ska under- tecknas av för part behörig firmatecknare.

 

13. Meddelanden

 

13.1     Uppsägning av detta licensavtal ska ske i skriftlig form via post. Övriga aviseringar och

meddelanden mellan parterna, enligt detta Allmänna Villkor, ska ske i skriftlig form via brev, e-post eller fax.

13.2     Aviseringar och meddelande enligt dessa Allmänna Villkor ska med bindande

verkan översändas till parts i licensavtalet uppgivna postadress, e-postadress eller faxnummer. Meddelande avsänt per post ska anses ha kommit mottagaren tillhanda tre (3) vardagar efter avsändandet. Meddelande avsänt via e-post och fax ska anses ha kommit mottagaren tillhanda den dag det avsändes. För meddelande avsänt via e-post ska dock för att meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda gälla att mottagarens mailserver ska ha bekräftat mottagandet av meddelandet.

 

14. Fullständig reglering

 

14.1     Licensavtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som uppdrags-

avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden eller utfästelser som föregått uppdragsavtalet ersätts med innehållet i licensavtalet.

 

15. Force majeur

 

15.1     Om fullföljandet av något av parternas åtagande enligt avtalet försvåras eller förhindras av omständigheter som part ej kunnat råda över såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, rekvisition, beslag,         valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi samt fel eller förseningar i leverans från under- leverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från vite och andra påföljder. Detta äger tillämpning oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter den avtalade leveransdagen. Om avtalets full- görande till väsentlig del försvåras eller förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan given omständighet äger vardera parten, utan ersättningsskyldighet, rätt att skriftligen frånträda avtalet.

 

 

16. Skadestånd och tvist

 

16.1     Skulle skadeståndsansvar uppstå för Licens- givaren ska ansvaret vara begränsat till tre gånger basbeloppet. Avtalet omfattar i inget fall indirekta skador och ej heller skador som Licensgivaren då avtalet ingicks inte rimligen kunde ta i beräkning.

16.2     Tvist rörande uppdragsavtal ska slutgiltigt avgöras enligt svensk rätt genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedoms- instituts regler för förenklat skiljeförfarande. Licensgivaren äger dock alltid rätt att ansöka om betalningsföreläggande mot Licenstagaren för indrivande av klara och förfallna fordringar.